Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601022035147


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
ČEPRO, a.s.
Identifiakční číslo:
60193531
Poštovní adresa:
Dělnická 213/12
Obec:
Praha 7
PSČ:
170 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Dělnická 213/12
Tel.:
+420 221968246
K rukám:
Lenka Hošková
       
E-mail:
lenka.hoskova@ceproas.cz
Fax:
+420 221968300
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.ceproas.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.ceproas.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Část 1 Rámcová smlouva na dodávky armaturních šachet
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem části 1) zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na výrobu a dodávku armaturních šachet a pro jednotlivé úseky produktovodu.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
44420000-0
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
„Úmyslem zadavatele je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, jež bude upravovat práva a povinnosti smluvních stran a podmínky pro jednotlivé dílčí zakázky spočívající v dodávce příslušných armaturních šachet (dále AŠ), jejichž bezvadný provoz je neoddělitelnou součástí provozu produktovodní sítě ve vlastnictví zadavatele. Předpokládané počty požadovaných AŠ vychází ze schváleného plánu zadavatele v oblasti rehabilitací produktovodní sítě. Předmětem zakázky je rámcová smlouva, na základě které budou uzavírány dílčí smlouvy na dodávky AŠ , jež je nutné pro řádné fungování obměnit. Poptávaný způsob provedení AŠ je standardizovaný v celé společnosti a je dlouhodobě využíván při současných obměnách zařízení AŠ . Pro zajištění jednotného vzoru a unifikace servisních činností souvisejících s provozem AŠ je předmětem dílčích smluv požadované unifikované řešení AŠ, zajišťující vodotěsnost dle požadavku ČSN 650204, přičemž toto řešení umožňuje zkrátit potřebnou dobu odstávky produktovodu nezbytnou pro instalaci AŠ, čímž se zadavateli rovněž sníží provozní a ekonomické ztráty způsobené vlivem nutnosti zajištění odstávek produktovodu. Rámcovou smlouvu hodlá zadavatel uzavřít na dobu 48 měsíců, přičemž uzavřením rámcové smlouvy bude úmysl zadavatele zadat dotčenou zakázku naplněn, konkrétní potřeby zadavatele budou následně naplňovány postupně dle plnění na základě smluv uzavřených postupem a dle sjednané rámcové smlouvy.“
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Část 2 Rámcová smlouva na dodávky elektrodomků
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem části 2) zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na výrobu a dodávku elektrodomků pro jednotlivé úseky produktovodu.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
44420000-0
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Úmyslem zadavatele je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, jež bude upravovat práva a povinnosti smluvních stran a podmínky pro jednotlivé dílčí zakázky spočívající v dodávce příslušných elektrodomků (dále ED), jejichž bezvadný provoz je neoddělitelnou součástí provozu produktovodní sítě ve vlastnictví zadavatele. Předpokládané počty požadovaných ED vychází ze schváleného plánu zadavatele v oblasti rehabilitací produktovodní sítě. Předmětem zakázky je rámcová smlouva, na základě které budou uzavírány dílčí smlouvy na dodávky ED, jež je nutné pro řádné fungování obměnit. Poptávaný způsob provedení ED je standardizovaný v celé společnosti a je dlouhodobě využíván při současných obměnách zařízení ED. Pro zajištění jednotného vzoru a unifikace servisních činností souvisejících s provozem ED je předmětem dílčích smluv požadované unifikované řešení ED zajišťující vodotěsnost dle požadavku ČSN 650204, přičemž toto řešení umožňuje zkrátit potřebnou dobu odstávky produktovodu nezbytnou pro instalaci ED, čímž se zadavateli rovněž sníží provozní a ekonomické ztráty způsobené vlivem nutnosti zajištění odstávek produktovodu. Rámcovou smlouvu hodlá zadavatel uzavřít na dobu 48 měsíců, přičemž uzavřením rámcové smlouvy bude úmysl zadavatele zadat dotčenou zakázku naplněn, konkrétní potřeby zadavatele budou následně naplňovány postupně dle plnění na základě smluv uzavřených postupem a dle sjednané rámcové smlouvy.“
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Platební a fakturační podmínky budou uvedeny v zadávací dokumentaci této zakázky.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
17/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh